لینک های سایت

سايت رهبري سايت رياست جمهوري
ايران دولت
سامانه ملي رسيدگي به شكايت و اعلامات
سامانه ارتباط مردم و دولت
تنظيم و نشر آثار امام خميني پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

اطلاعیه

طرح تا پایان اردیبهشت 1395 تمدید شد

 

اداره کل راه و شهرسازی  استان قزوین در اجرای دستورالعمل اجرائی تبصره (3 )  الحاقی به بند (2) ماده (1)  آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب نامه شماره 151974/ت 53160  مورخ 1394/11/19 هیات محترم وزیران واحدهای مسکن مهر ساخته شده یا در دست احداث با مشخصات ذیل را جهت ثبت نام متقاضیان واجد شرایط معرفی و اعلام می نماید متقاضیانی که تمایل به ثبت نام در پروژه های اعلامی را دارند می توانند حداکثر تا تاریخ 31/1/1395  با تکمیل و تسلیم فرم تقاضای ثبت نام ( به شرح زیر ) و سایر مدارک مورد نیاز اعلامی به نشانی قید شده در ردیف هر یک از پروژه های مورد تقاضا در لیست ذیل مراجعه نمایند .

الف )  شرایط متقاضی :

-افراد متاهل یا سرپرست خانوار یا زنان خود سرپرست ( دارای حداقل 35 سال سن ) که از تاریخ 1357/11/22  از امکانات دولتی ( زمین مسکونی یا واحد مسکونی ) استفاده نگرده باشند .

ب ) مدارک مورد نیاز :

-ارائه اصل شناسانامه و کارت ملی متقاضی و همسر و تسلیم کپی تمام صفحات شناسنامه ها و پشت و روی کارت های ملی

-ارائه اصل مدارک متقاضی دال بر سرپرست خانوار بودن و افراد تحت تکفل و تسلیم کپی آن

-تکمیل و تسلیم فرم تقاضای ثبت نام متقاضیان

ج)فرم تقاضای ثبت نام متقاضی : مطابق پیوست شماره 3 درج گردد .

توجه :

1-ثبت نام متقاضی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین از طریق سامانه ثبت نام و واگذاری صرفا پس از واریز وجه مورد نظر سهم آورده متقاضی در مهلت مقرر قطعی محسوب می شود .

2-متقاضی باید در مهلت مقرر نسبت به افتتاح حساب نزد بانک عامل اقدام و ظرف مدت هفت روز از تاریخ اعلام حسب مورد به میزان حداقل 50%  _پنجاه درصد ) مبلغ تقریبی آورده نقدی را به آن حساب واریز و مابقی سهم آورده خود را در موعد مقرر پرداخ نماید در پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالای 50 درصد مبلغ آورده متقاضی متناسب با پیشرفت فیزیکی خواهد بود .

3-قیمت نهایی برای تسویه حساب براساس قیمت تمام شده ای است که در هر مورد توسط متولیان مسکن مهر ( مطابق دستورالعمل های مرتبط ) در نقاط مختلف اعلام می شود.


جدول واحدهای قابل واگذاری با شرایط جدید


دریافت فرمها و اطلاعیه ها

همایش ها و برنامه ها

اوقات شرعی