لینک های سایت

سايت رهبري سايت رياست جمهوري
ايران دولت
سامانه ملي رسيدگي به شكايت و اعلامات
سامانه ارتباط مردم و دولت
تنظيم و نشر آثار امام خميني پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

اطلاع رسانی مصوبات کمیسیون های ماده پنج

ردیف تاریخ جلسه
شهر موضوع فایل پیوست
دریافت فایل
1
19 / 03 / 95
محمودآباد نمونه
نامه ی ابلاغ (11984)
http://www.itsalam.com/wp-content/uploads/2016/03/arrow-download-icon.png
      مصوبات (بند 1)
http://www.itsalam.com/wp-content/uploads/2016/03/arrow-download-icon.png
      مصوبات (بند 2)
http://www.itsalam.com/wp-content/uploads/2016/03/arrow-download-icon.png
2 09 / 04 / 95
قزوین نامه ی ابلاغ (15119)
http://www.itsalam.com/wp-content/uploads/2016/03/arrow-download-icon.pngمصوبات(بند 1-7)
http://www.itsalam.com/wp-content/uploads/2016/03/arrow-download-icon.png
      مصوبات(بند8-14) http://www.itsalam.com/wp-content/uploads/2016/03/arrow-download-icon.png
3 19 / 03 / 95
تاکستان نامه ی ابلاغ (12228)
http://www.itsalam.com/wp-content/uploads/2016/03/arrow-download-icon.png
      مصوبات (بند 1,2)
http://www.itsalam.com/wp-content/uploads/2016/03/arrow-download-icon.png
      مصوبات (بند 3,4)
http://www.itsalam.com/wp-content/uploads/2016/03/arrow-download-icon.png
      مصوبات (بند 5,6) http://www.itsalam.com/wp-content/uploads/2016/03/arrow-download-icon.png
      مصوبات (بند 7,8) http://www.itsalam.com/wp-content/uploads/2016/03/arrow-download-icon.png
4 20 / 04 / 95
قزوین نامه ی ابلاغ (16460)
http://www.itsalam.com/wp-content/uploads/2016/03/arrow-download-icon.png
      مصوبات (تک بند)
http://www.itsalam.com/wp-content/uploads/2016/03/arrow-download-icon.png
 5  95/5/6 قزوین
 نامه ابلاغ(19206)
 http://www.itsalam.com/wp-content/uploads/2016/03/arrow-download-icon.png
       مصوبات(1،13) http://www.itsalam.com/wp-content/uploads/2016/03/arrow-download-icon.png
 6 95/8/24  قزوین  نامه ابلاغ(34456)
 http://www.itsalam.com/wp-content/uploads/2016/03/arrow-download-icon.png
       مصوبات(1،6)34456  http://www.itsalam.com/wp-content/uploads/2016/03/arrow-download-icon.png
      مصوبات(7،12)34456 http://www.itsalam.com/wp-content/uploads/2016/03/arrow-download-icon.png

همایش ها و برنامه ها

اوقات شرعی